Polityka Prywatności

 1. Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających www.salsakings.pl, zwanej dalej Dance Sp. z o.o., korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Dance Sp. z o.o. jest: Dance Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdynia, ul 10 Lutego 11, NIP 5862330086 REGON 369894595 KRS 0000726107, kontakt w sprawie danych osobowych: [email protected]

Podstawa, cel i zakres przetwarzania

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w pozostałych przypadkach.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy świadczenia usługi realizowanej za pośrednictwem Dance Sp. z o.o. lub w celu wskazanym w odpowiedniej zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika Dance Sp. z o.o., lub do momentu zakończenia działalności Dance Sp. z o.o..
 3. Administrator podejmuje wobec osób, które wyraziły na to zgodę działania określone mianem profilowania, gdzie „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny jej osobistych preferencji, zainteresowań. Profilowanie danych na prowadzonym przez Administratora danych Dance Sp. z o.o. wykorzystywane jest do lepszego rozpoznawania potrzeb Użytkowników i lepszego doboru ofert dla zainteresowanych Użytkowników.
 4. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na profilowanie, Administrator danych, zgodnie z art. 22 ust. 3 RODO wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności iprawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji o profilowaniu. Osoba podlegająca profilowaniu może realizować swoje prawa za pomocą kontaktu pod adresem mailowym: [email protected]
 5. W Dance Sp. z o.o. są gromadzone następujące dane osobowe Imię, nazwisko; Adres e-mail; Numer telefonu; Wizerunek.
 6. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę i utrzymanie Dance Sp. z o.o., tj. obsługę prawną, a w przypadku rozliczeń finansowych podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną i podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.
 7. Dane osobowe Użytkowników Dance Sp. z o.o. nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy ich celem jest profilowanie, oraz w sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 8. Administrator gromadzi tzw. logi Dance Sp. z o.o., dotyczące prawidłowego działania Serwisu i bezpieczeństwa (w tym adresy IP komputerów wchodzących na stronę) jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Dance Sp. z o.o.. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych

Zgodnie z art. 15–22 RODO każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
  Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 RODO Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
  c) osoba, której dane dotyczą, na mocy art. 21 ust. 1 RODO wnosi sprzeciw, wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:
  – kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: [email protected] Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji w Dance Sp. z o.o.. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną, wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list polecony zawierający takie żądanie.
 8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań, poinformuje o tym fakcie osobę
  składającą żądanie.
 9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).

Zabezpieczenia

 1. Dance Sp. z o.o. zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.
 2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:

a) do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Dance Sp. z o.o., którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa;

b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

c) W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Dance Sp. z o.o. stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron.

Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać tzw. cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku.

Cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywanych do czasu opuszczenia Dance Sp. z o.o. lub zamknięcia przeglądarki) oraz „stałych” (zapisywanych na komputerze Użytkownika na określony czas).
 2. Użytkownicy Dance Sp. z o.o. mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji danej przeglądarki internetowej, m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
 3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności Serwisu

Pliki cookies podmiotów trzecich:

 1. Na stronach Dance Sp. z o.o. wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej – Google Analytics oraz Facebook Pixels. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oraz https://web.facebook.com/privacy/explanation
 2. Pozyskane dane są wykorzystywane do celów prowadzenia statystyk serwisu, analityki, rozwoju, reklamy i marketingu.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator Dance Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Dance Sp. z o.o., a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

RODO – lepsza ochrona Twoich danych

Co to jest RODO?

RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Co daje mi ta regulacja?

RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

Czy ja mam jakieś nowe obowiązki?

W związku z wejściem RODO w życie, nic nie musisz robić. To my dostosowujemy się do nowych przepisów. RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. W Dance Sp z
o.o. (Salsa Kings) doceniamy to, że europejski ustawodawca zdecydował się wydać RODO. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla naszych kursantów jest to, że wszystkie usługi będą teraz świadczone – a nowe, rozwijane – w jeszcze bardziej transparentny sposób. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe.

CO ZMIENIA RODO?

Dzięki RODO możesz:

 1. wiedzieć, jakie dane przetwarzamy – i co z nimi robimy
 2. poprawić swoje dane – gdybyś znalazł błędy
 3. przenieść swoje dane tam, gdzie będziesz chciał
 4. zostać zapomnianym

Stosując RODO:

 1. przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu
 2. przetwarzamy nie więcej danych niż jest to koniecznie potrzebne
 3. dbamy, by Twoje dane były aktualne, rzetelne, prawdziwe
 4. chronimy Twoje dane,
 5. zapewniamy ich poufność

Jakie dane klientów przetwarzamy?

Imię i nazwisko, płeć, mail, telefon, adres IP, lokalizacja, numer klienta, numer rachunku lub karty płatniczej, data ważności karty, historia wpłat i zakupów,

Kiedy możemy przetwarzać dane?

 1. gdy wyraziłeś na to zgodę,
 2. gdy wykonujemy umowę,
 3. gdy mamy ku temu podstawę prawną, jak np. prawo bankowe
 4. gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes (np. badamy satysfakcję klientów, prowadzimy marketing bezpośredni naszej szkoły tańca, dostarczamy produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb).

Wizja prywatności w Dance Sp z o.o. (Salsa Kings)

W Dance Sp z o.o. wiemy, że prywatność jest istotną wartością. Rozumiemy ją jako prawo do poszanowania naszych danych osobowych i kontroli nad informacjami na nasz temat. To również prawo do tego, aby Dance Sp z o.o. kontaktował się z Wami w takim czasie i w taki sposób, w jaki sobie życzycie.

Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, a więc i Polski, podlegają szczególnej ochronie. W Dance Sp z o.o. (Salsa Kings) respektujemy wszystkie uprawnienia naszych klientów. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dało ono obywatelom Unii szereg praw i wprowadziło tak pożądaną transparentność. Przepisy RODO obowiązują od maja 2018 r. i są nowym elementem
rzeczywistości, a ich wykładnia dopiero się tworzy.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do prawidłowości naszych działań.

Gdybyś miał(a) pytania:

tel +48 58 664 692 423
Adres email: [email protected]