Pierwszy taniec

Promocja! 89.90 zł za lekcje w pakiecie. Zajęcia odbywają się w C.H. Batory poziom 2.

Regulamin

Regulamin


Włascicielem Studia The Slasa Kings jest Spółka Dance z o.o. z siedzibą w Gdynia ul. 10 Lutego 11, 
NIP 5862330086 REGON  369894595 KRS 0000726107

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin został stworzony dla potrzeb Studia Tańca The Salsa Kings.
2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Studio tańca oraz prawa i obowiązki jego klientów.
3. Wszystkie osoby korzystające z usług Studia powinny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników Studia.
4. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez Studio. Regulamin obowiązuje również gości, czyli osób korzystających z bezpłatnych zaproszeń, użytkowników kart Fitprofit, Ok System i podobnych.
5. Studio ma prawo ustanawiać nowe rodzaje karnetów, o których będzie na bieżąco informował użytkowników.
2. Uczestnicy Studia Tańca The Salsa Kings
Uczestnikiem Studia Tańca The Salsa Kings może zostać każda osoba, która:

  • uzna regulamin Studia Tańca The Salsa Kings
  • dokona odpłatności za wybrane zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem

3. Prawa uczestnika zajęć tanecznych.
Uczestnik zajęć ma prawo:
1. Brać udział w wybranych i uprzednio opłaconych zajęciach.
2. Do korzystania ze zniżek, promocji zgodnie z ich regulaminem.
3. Otrzymać login i hasło do systemu The Salsa Kings Online, rezerwować miejsca na wybrane zajęcia poprzez stronę www.salsa.com.pl oraz dokonywać zakupów.
4. Korzystać bezpłatnie lub za dodatkową opłatą z sali tanecznej do treningu własnego (w zależności od posiadanego karnetu).
5. Brać udział – według określonych warunków – we wszystkich imprezach organizowanych przez – The Salsa Kings
6. Być informowanym na bieżąco o działalności Studia Tańca – The Salsa Kings poprzez e – mail, sms oraz informacje udzielane w studio.
4. Obowiązki uczestnika zajęć tanecznych.

Uczestnik zajęć ma obowiązek:
1. Zapoznać się, podpisać i przestrzegać Regulaminu Studia Tańca The Salsa Kings.
2. Przed zajęciami okazać kartę członkowską (KARTA JEST IMIENNA I NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ JEJ INNEJ OSOBIE)
3. Podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach merytorycznych i wychowawczych.
4. Zmienić obuwie przed wejściem na salę taneczną.
5. Niezwłocznie poinformować instruktora lub recepcję w przypadku zanieczyszczenia parkietu.
6. Przestrzegać przepisów BHP, Ppoż. oraz zachować czystość a także szanować mienie Studia Tańca The Salsa Kings i innych uczestników zajęć.
7.Poinformować recepcję studia o zmianie nr telefonu, adresu e-mail lub innych danych osobowych.
5. Ogólne informacje dotyczące kursów.

Zapisy
1. Aby zapisać się na dowolny kurs tańca, należy bezpośrednio w recepcji uiścić pełną opłatę za karnet, przed rozpoczęciem kursu.
2. Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc przez TSK online, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Osoby, które nie dokonają rezerwacji mogą nie wziąć udziału w wybranych przez siebie zajęciach jeżeli będzie będzie zbyt duża liczba chętnych.

Lekcje indywidualne

1. Opłata za lekcje indywidualne płatna jest z góry. Lekcję można odwołać na 1 dzień wcześniej. W razie braku zgłoszenia nieobecności lekcję uważa się za odbytą.
2. Ważność karnetu na lekcje indywidualne i kurs prywatny wynosi 3 miesiące.
3. Uczestnik wykupując kurs prywatny, karnet lekcji indywidualnych lub pojedyncze lekcje indywidualne jest zobowiązany do zarezerwowania terminów i sali na wszystkie lekcje. W razie braku takiej rezerwacji Studio ma prawo narzucić terminy w celu wykorzystania wszystkich lekcji w terminie. Po przekroczeniu daty ważności karnetu Studio nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane lekcje.

Fitprofit, Ok System

1.Posiadacze multikarnetu OK po podaniu kodu sms mogą uczestniczyć w jednych zajęciach dziennie. Dopłata do pojedynczych zajęć dla posiadaczy multikarnetu OK wynosi 4 zł.
2. Posiadacze kart FitProfit za okazaniem dowodu tożsamości, karty FitProfit i złożeniem podpisu mogą uczestniczyć w jednych zajęciach dziennie bez dodatkowych dopłat.
3. Wszystkich nowych kursantów (również posiadających katę Fitprofit oraz OK) obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 59 zł. Jest to płatność jednorazowa, upoważnia do możliwości korzystania z zajęć oraz otrzymania imiennej karty TSK.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

1. Karnet na 4 lub 8 kolejnych wejść na wybrany kurs. Karnet jest ważny przez 30 dni od pierwszego wejścia.
2. Posiadając karnet z ograniczoną liczbą wejść, nie ma możliwości odrabiania zajęć w przypadku nieobecności w innym terminie.
3. Po upływie terminu ważności karnetu zajęcia przepadają.
4. Karnet „Tańcz bez limitu”. Karnet jest ważny przez okres wymieniony w umowie.

W ramach podpisanej umowy Klient ma możliwość uczęszczania, bez ograniczeń na zajęcia taneczne. Umowa nie obejmuje projektów choreograficznych i warsztatów.
5. Termin płatności ustala się do 5 dnia każdego miesiąca.
6. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu na okres od 1 do 3 miesięcy kalendarzowych. Opłata za każdy miesiąc zawieszenia wynosi 20 zł. Umowa wydłuża się o okres zawieszenia. Zawieszenie karnetu należy zgłosić do dnia poprzedzającego miesiąc zawieszany.

Zajęcia solo dla kobiet i mężczyzn, zajęcia w parach

1. Karnet na 4 lub 8 kolejnych wejść na wybrany kurs. Karnet jest ważny przez 30 dni od pierwszego wejścia.
2. Możliwość odrobienia zajęć występuje w czasie trwania ważności karnetu tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia swojej nieobecności.
3. W przypadku braku możliwości odrobienia niewykorzystane zajęcia przepadają.
4. Po upływie terminu ważności karnetu zajęcia przepadają
5. Karnet „Tańcz bez limitu”. Karnet jest ważny przez okres wymieniony w umowie.
6. W ramach podpisanej umowy Klient ma możliwość uczęszczania, bez ograniczeń na zajęcia taneczne. Umowa nie obejmuje projektów choreograficznych i warsztatów.
7. Termin płatności ustala się do 5 dnia każdego miesiąca.
8. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu na okres od 1 do 3 miesięcy kalendarzowych. Opłata za każdy miesiąc zawieszenia wynosi 20 zł.Umowa wydłuża się o okres zawieszenia. Zawieszenie karnetu należy zgłosić do dnia poprzedzającego miesiąc zawieszany.
9. Umowa zawarta jest na czas określony z możliwością dwumiesięcznego wypowiedzenia, złożonego wyłącznie na piśmie nie wcześniej niż 5 miesięcy od podpisania umowy.

Zwroty

1. Opłata wpisowa w wysokości 59 zł jest bezzwrotna.
2. W wyjątkowych przypadkach, jeszcze przed rozpoczęciem kursu, istnieje możliwość przeniesienia płatności na inny kurs. Po rozpoczęciu danego kursu nie można przenieść już płatności.
3. W przypadku pojedynczych nieobecności na zajęciach, kursant nie może ubiegać się o zmniejszenie opłaty za zajęcia, bądź jej częściowego zwrotu.

Studio Tańca The Salsa Kings

1. Ma prawo, w wyjątkowych przypadkach, odwołać zajęcia, przesuwając termin ważności karnetu.
2. Ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora.
3. Ma prawo wykorzystać zdjęcia z zajęć dla celów informacyjnych i promocyjnych. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby Studia i mogą być umieszczane na stronie internetowej www.salsa.com.pl.
4. W przypadku małej liczby uczestników danego kursu, Studio ma prawo rozwiązać grupę. Wtedy zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w innej grupie.
5. Nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca. Rzeczy wartościowe prosimy zabierać ze sobą na salę.
6. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
7. Filmowanie zajęć jest ZABRONIONE.
8. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
9. Studio Tańca The Salsa Kings nie ubezpiecza uczestników zajęć.
10. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Studia The Salsa Kings dotyczących aktualnej oferty Studia.
11. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających www.salsakings.pl, zwanej dalej Dance Sp. z o.o., korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

Administrator danych osobowych

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Dance Sp. z o.o. jest: Dance Sp. Z o.o.  z siedzibą w Gdynia, ul 10 Lutego 11, NIP 5862330086 REGON  369894595 KRS 0000726107, kontakt w sprawie danych osobowych:  [email protected]

Podstawa, cel i zakres przetwarzania

3. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w pozostałych przypadkach.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy świadczenia usługi realizowanej za pośrednictwem Dance Sp. z o.o. lub w celu wskazanym w odpowiedniej zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika Dance Sp. z o.o., lub do momentu zakończenia działalności Dance Sp. z o.o..

5. Administrator podejmuje wobec osób, które wyraziły na to zgodę działania określone mianem profilowania, gdzie „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny jej osobistych preferencji, zainteresowań. Profilowanie danych na prowadzonym przez Administratora danych Dance Sp. z o.o. wykorzystywane jest do lepszego rozpoznawania potrzeb Użytkowników i lepszego doboru ofert dla  zainteresowanych Użytkowników.

6. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na profilowanie, Administrator danych, zgodnie
z art. 22 ust. 3 RODO wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji o profilowaniu. Osoba podlegająca profilowaniu może realizować swoje prawa za pomocą kontaktu pod adresem mailowym: [email protected]

7. W Dance Sp. z o.o. są gromadzone następujące dane osobowe

Imię, nazwisko; Adres e-mail; Numer telefonu; Wizerunek.

8. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę i  utrzymanie Dance Sp. z o.o., tj. obsługę prawną, a w przypadku rozliczeń finansowych podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną i podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.

9. Dane osobowe Użytkowników Dance Sp. z o.o. nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy ich celem jest profilowanie, oraz w sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

10. Administrator gromadzi tzw. logi Dance Sp. z o.o., dotyczące prawidłowego działania Serwisu i bezpieczeństwa (w tym adresy IP komputerów wchodzących na stronę) jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Dance Sp. z o.o.. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych
Zgodnie z art. 15–22 RODO każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
Zgodnie z art. 15 RODO Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;

c) osoba, której dane dotyczą, na mocy art. 21 ust. 1 RODO wnosi sprzeciw, wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:

– kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: [email protected] Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji w Dance Sp. z o.o..  Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną, wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list polecony zawierający takie żądanie.

8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań,  poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).

Zabezpieczenia

1. Dance Sp. z o.o. zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem
i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył  stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:

  1. do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Dance Sp. z o.o., którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa;
  2. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
  3. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Dance Sp. z o.o. stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać  urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).
  4. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać tzw. cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku.

Cookies:

1. Serwis korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywanych do czasu opuszczenia Dance Sp. z o.o. lub zamknięcia przeglądarki) oraz „stałych” (zapisywanych na komputerze Użytkownika na określony czas).

2. Użytkownicy Dance Sp. z o.o. mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji danej przeglądarki internetowej, m.in.:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności Serwisu.

Pliki cookies podmiotów trzecich:

1. Na stronach Dance Sp. z o.o. wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej – Google Analytics oraz Facebook Pixels. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
oraz https://web.facebook.com/privacy/explanation

2. Pozyskane dane są wykorzystywane do celów prowadzenia statystyk serwisu, analityki, rozwoju, reklamy i marketingu.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator Dance Sp. z o.o. zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Dance Sp. z o.o., a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.